Spareforening

Startside Arrangementer Rafleturnering Spareforening Personale Priser      Email 

Resultat af  rafleturnering d. 5/11-2018

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

SPAREFORENINGEN

City Pub

 

Ny spareforening kommer snart..

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tidligere spare foreningsinfo:

Spareturen i år er planlagt til

lørdag d. 14/7-2018

 Vi kører fra Pubben kl. 12.30 Vi kører så til Smørmosen. De har en god minigolf bane samt en masse andre aktiviteter. Der bliver serveret en Burger ved ankomst. Derefter spiller vi minigolf i ca. 2 timer fra kl. ca. 15.00.

City Pub sponserer lidt øl til busturen.

 Derefter kører vi tilbage til City Pub hvor der er bestilt mad til kl. ca. 18.00 hvor vi så håber at få nogen hyggelige timer sammen.

Der er som der plejer 2 bonner til fadøl under minigolf og 3 bonner til drikkevarer på City Pub.

Der skal indbetales et depositum på 150 kr. ved tilmelding. Der bliver som sidste år kun tilbagebetalt 50 kr. ved fremmøde. De 100 kr. går til maden som vi bestiller. (vi ved godt at der efterhånden er en del penge i festkassen men er i bestyrelsen enige om at det ville være rart hvis vi kunne opnå et beløb så vi kunne have råd til at lave en stor tur til evt. Bakken).

Derfor stadig lidt egen betaling til maden. Hvis medlemmerne ikke er enige i dette ville det jo være rart at flere deltog i generalforsamlingen udover som nu hvor det kun næsten er bestyrelsen der kommer så alle kan fortælle/bidrage med deres ønsker. Det er jo vores allesammens penge det drejer sig om.

Tilmelding og betaling senest d. 5/7-2018 i baren.

Husk at iflg. Vedtægternes §3 kræves der minimum 3 ugers medlemskab for at kunne deltage i foreningens arrangementer

mvh

Bestyrelsen

 

 

Spareforeningen City Pub

 Generalforsamling den 6. november 2017

 Deltagere: bestyrelsen og  8 medlemmer

Dirigent: Sørensen Jensen

Referent: Hanne D. Nielsen

 Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kasserens beretning
  4. Valg af ny bestyrelse
  5. Indkomne forslag
  6. Eventuelt

 1.

Søren Jensen blev valgt som dirigent

 2.

Mogens indledte med at konstatere, at vi havde en god sommerudflugt. Vejret var perfekt og vi havde alle en god dag i Smørmosen. Men der har desværre, i årets løb, været nogle tilfælde af nærmest “chikane”, hvor nogle(?) havde beskyldt formand og næstformand for uredelighed. Ligeledes har der været tilfælde, hvor nogle(?) havde fyldt småmønter i sparekassen, hvilket giver de to optællere meget unødigt arbejde, da bankerne ikke vil modtage disse. Mogens meddelte, at han og Erik Tømrer, på den baggrund, ønskede at trække sig som optællere. Det vakte stor bestyrtelse blandt de forsamlede, alle forsikrede at de har stor tillid til Mogens og Erik og at de ønskede at de to optællere fortsatte det gode arbejde. Herefter påtog Mogens og Erik at fortsætte som optællere.

 3.

Kasserens beretning

Regnskabet blev gennemgået og godkendt. Johnny gjorde opmærksom på, at der forefindes en mappe med bilag og andet vedr. regnskabet, alle kan få adgang til.

 4.

Følgende blev indvalgt til den nye bestyrelse:

 Formand: Mogens F. Nyrup (2 år)

Næstformand: Erik E. Knudsen

Bestyrelsesmedlem: Ove Juhl

Bestyrelsesmedlem: Stina Bering (1 år)

Kasserer: Johnny Johansen (2 år)

Revisor: John D. L. Jørgensen

Suppleant 1: Hanne Johansen

Suppleant 2: Hanne D. Nielsen

5.

Indkomne forslag.

Det er blevet foreslået at indføre et nyt spil på City Pub, hvor spareforeningen kan modtage en del af overskuddet. Spillet kunne være f.eks. “Døde duer”. Mogens fortalte, at den ekstra indtjening kunne gøre, at foreningen kunne lave større arrangementer for medlemmerne. Forslaget affødte en del debat. Det blev vedtaget at give bestyrelsen mandat til at arbejde videre med forslaget.

 6.

Eventuelt

Vedr. småmønter i sparekassen:

Ove: kræv at man kun må indkaste mindst 4 x 5 krone mønter

Pia: opkræv bøde for småmønter

 Johnny kunne meddele, at banken kræver at foreningen får udarbejdet vedtægter. Alle bestyrelsesmedlemmer skal underskrive vedtægten.

 Hanne D. Nielsen

8. november 2017

 

 

 

Spareforeningen City Pub

Generalforsamling den 7. november 2016

Deltagere: bestyrelsen + Benjamin og Jan Bo

Dirigent: Benjamin

Referent: Hanne D. Nielsen

1.

Formandens beretning v. Mogens. Dejlig sommertur, hvor vi fik rabat på sejlturen

2.

Fremlæggelse af regnskab v. Johnny. Der er brugt kr. 9675,- i år, hvilket er OK. Indestående i festkassen er kr. 31650,40.

3.

Valg af bestyrelse.: Mogens, Erik, Ove, Stine, Johnny, Hanne J. og Hanne N. Den nuværende bestyrelse ønsker at fortsætte.

 4.

Indkomne forslag:

At afholde yderligere en fest-frokost for foreningens medlemmer “hjemme”. Stemningen var positiv overfor forslaget. Der arbejdes videre med forslaget/ideen.

Foreningen vil tilbageholde kr. 100,- pr. medlem ved de 2 årlige udbetalinger. Årsagen er, at nogle medlemmer, efter udbetaling af opsparing, derefter undlader at betale de ugentlige indbetalinger og heller ikke melder sig ud skriftligt. De 100 kr. skal dække 3 x bøder. Eventuelt efterfulgt af udmeldelse. De 100 kr. udbetales ved medlemmets udtrædelse af foreningen og ved rettidig udmeldelse.

De to forslag blev vedtaget.

5. Eventuelt: der var ingen emner under eventuelt.

Formanden takkede for god ro og orden.

Hanne D. Nielsen

8. november 2016

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen d. 9/11-2015

Punkt 1     

Valg af dirigent – Ove blev valgt

Punkt 2:    

Formandens beretning. Mogens bød velkommen og talte om en god tur på minigolfbanen i Christiansminde.Kort men kontant tak.

Punkt 3.    

Kassererens beretning om regnskabet. Regnskabet ser rigtig godt ud, hvilket også skyldes penge der kommer ind via lottospillet. Festkassen er P.T. på kr. 20830,40. Regnskabet blev godkendt

Punkt 4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand blev fortsat Mogens Nyrup

Næstformand blev fortsat Erik Knudsen  

Kasserer blev fortsat Johnny Johansen  

Bestyrelsesmedlem blev Ove Juhl som fortsætter som revisor  

 Stina Bering Bestyrelsesmedlem.  

Suppleat Hanne Johansen

Suppleat Hanne Nielsen  

Punkt 5

Indkomne forslag: Ingen 

Punkt 6

Mødet er slut og Ove takkede for god ro og orden og der blev

 derefter indtaget en ostemad og en snaps på foreningens regning og derefter blev der blandt de få fremmødte givet lidt ud.Udbetaling d. 12/12-2015 mellem kl. 11 og 13 ved bordet og 13 til 15 i baren.

mvh

Bestyrelse

 Bestyrelsen´s sammensætning efter generalforsamling d. 9/11-2015:

 Bestyrelse:

Navn:            Mogens Nyrup Formand

Navn:            Erik Knudsen Næstformand

Navn:            Ove Juhl Revisor

Navn:            Stina Bering

Navn:            Johnny Johansen Kasserer

Navn:            Hanne Johansen suppleant

Navn:            Hanne Nielsen Suppleant

 

 

Referat fra generalforsamlingen d. 6/11-2014

Punkt 1     

Valg af dirigent –

Punkt 2:    

Formandens beretning. Mogens fortalte at årets udflugt som sædvanlig forløb godt og hyggeligt.

Punkt 3.    

Johnny fremlagde regnskabet, festkassen  er p.t. på kr. 12541,40. . Dette er en stor fremgang i.f.t. sidste år. Det skyldes spillet på lottotallene  Regnskabet var godkendt af  revisor Ove var forhindret i at komme p.g.a. arbejde .

Punkt 4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand blev fortsat Mogens Nyrup

Kasserer blev fortsat Johnny Johansen

Nyt Bestyrelsesmedlem blev Thomas Fejerskov da Birgit Nyrup ønskede at stoppe

Bestyrelsesmedlem blev fortsat Erik Knudsen

Bestyrelsesmedlem blev Ove Juhl som fortsætter som revisor

Suppleat Hanne Johansen

Suppleant Stina Bering.

Punkt 5

Indkomne forslag: Ingen

Punkt 6

Mødet er slut og Mogens takkede for god ro og orden og der blev

 derefter indtaget en ostemad og en snaps på foreningens regning og derefter blev der blandt de få fremmødte givet lidt ud.

mvh

Bestyrelse

 Bestyrelsen´s sammensætning efter generalforsamling d. 6/11-2014:

 Bestyrelse:

Navn:            Mogens Nyrup Formand

Navn:            Erik Knudsen Næstformand

Navn:            Ove Juhl Revisor

Navn:            Thomas Fejerskov

Navn:            Johnny Johansen Kasserer

Navn:            Hanne Johansen suppleant

Navn:            Stina Bering Suppleant

 

Referat fra generalforsamlingen d. 5/11-2013

Punkt 1     

Valg af dirigent – Ingen da det kun var de medlemmer af bestyrelsen der kunne komme

Punkt 2:    

Formandens beretning. Mogens fortalte at årets udflugt som sædvanlig forløb godt og hyggeligt. Der er desuden kommet flere medlemmer med så det var også positivt.

Punkt 3.    

Johnny fremlagde regnskabet, festkassen  er p.t. på kr. 3383,9. . Dette er en lille fremgang i.f.t. sidste år.  Regnskabet blev godkendt af formanden da revisor Ove var forhindret i at komme p.g.a. arbejde .

Punkt 4.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

Formand blev fortsat Mogens Nyrup

Kasserer blev fortsat Johnny Johansen

Bestyrelsesmedlem blev fortsat Birgit Nyrup

Bestyrelsesmedlem blev fortsat Erik Knudsen

Bestyrelsesmedlem blev Ove Juhl som fortsætter som revisor

Suppleat Hanne Johansen

Ny suppleant Stina Bering.

Punkt 5

Indkomne forslag:Der var kommet forslag om at lave et spil på ugens tillægstal fra lørddagens lottotrækning, hvor der for hvert spillet tal betales 20 kr. hvoraf der kommer 6 kr. pr.spillet tal i festkassen. Er der ikke spillet på tallet tilfalder hele beløbet festkassen. Dette blev vedtaget.

Punkt 6

Mødet er slut og Mogens takkede for god ro og orden og der blev

 derefter indtaget en ostemad som Hanne sponserede og en snaps på foreningens regning og derefter blev der blandt de få fremmødte givet lidt ud.

mvh

Bestyrelse

 

 

 

 

 VEDTÆGTER

FOR

”SPAREFORENINGEN City Pub   

§ 1.

(Navn)

 Foreningens navn er Spareforeningen City Pub og er stiftet den 25/9-2000 med hjemsted på City Pub, Algade 28, 5750 Ringe

 § 2.

(Formål)

 Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at opspare ved pligtmæssige og frivillige indbetalinger. 

§ 3.

(Medlemmer)

 Som medlem kan optages enhver der kan tilslutte sig foreningens formål. Der kan dog ikke tegnes flere medlemmer end der er sparerum til i boksen. Nye medlemmer kan optages i Spareforeningen City Pub mod betaling af et indtrædelsesgebyr på kr. 50,00 hvis der bliver en ledig boks. Der kræves min. 6 uger medlemsskab for at deltage i foreningens arrangementer. Tilmelding sker efter først til mølle princip således at man kan blive skrevet op til en boks. Et medlem der ønsker det kan dog overdrage sin boks til en anden. Medlemskabet kan dog kun overdrages til en anden efter bestyrelsens accept. 

§ 4.

(Indbetalinger)

 De pligtmæssige indbetalinger og tidspunkter for disse samt strafgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Hvis der ikke er foretaget indbetalinger i 3 på hinanden følgende uger, vil medlemskabet blive inddraget. Det indbetalte beløb vil først blive udbetalt på førstkommende ordinære udbetalingsdag. Dog vil beløb under kr. 400,00 ikke blive udbetalt, men tilfalde spareforeningen. I tilfælde af sygdom, ferie, arbejdsmæssige forhold eller lign., skal der gives besked til et bestyrelsesmedlem eller City Pub. I øvrigt kan der generelt gives fritagelse for betaling evt. i forbindelse med sygdom, hvis dette er accepteret af bestyrelsen. Enhver indbetaling foretages på eget ansvar, ligesom det er medlemmets eget ansvar, at beløbet lægges i egen boks. Ved indbetaling af ”skæve” beløb, som ikke er deleligt med kr. 5,00, tilfalder differencen fælleskassen. Indmeldelsesgebyr og bøder tilfalder ligeledes fælleskassen. 

§ 5.

(Tømning af boksen)

Tømning af boksene foretages af mindst et bestyrelsesmedlem og et medlem af foreningen. Tømning sker hver torsdag kl. 15.00

 Ved tømning underskrives et tømningsbilag af de to personer, der tømmer boksene. Kassereren er ansvarlig for, at pengene indgår på foreningens konto. Udbetaling af de opsparede beløb sker den anden lørdag i juni og den anden lørdag i december hvert år. Udbetaling på foreningens konto kan kun ske med formandens og kassererens underskrift. 

§6.

(Bestyrelsen)

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen hvert år. Straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig en formand og en kasserer.  Endvidere vælges der 2 suppleanter for bestyrelsen. Der ydes ingen løn, honorar eller vederlag  til bestyrelsesmedlemmer. Udgifter til bestyrelsesmøder, kopier, porto m.v. afholdes af  fælleskassen. 

§ 7.

(Foreningens tegning) 

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 

§ 8.

(Generalforsamling)

 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt, senest i oktober eller først i november.

Stemmeret har ethvert medlem, som har foretaget indbetalinger i det forløbne år.

Alle beslutninger foretages ved simpelt flertal.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på City Pub senest 14 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne.

 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og retningslinier som ordinær generalforsamling.

 Dagsorden for generalforsamling er:

 

1)                   Valg af dirigent.

2)                   Formandens beretning.

3)                   Fremlæggelse af regnskab.

4)                   Valg af:        A) 5 bestyrelsesmedlemmer.

                      B)  2 suppleanter til bestyrelsen.

5)                   Fastsættelse af indbetalingsbeløb, indbetalingsdag og bøder.

6)                   Indkomne forslag.

7)                   Eventuelt.

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

§ 9.

(Regnskab) 

Foreningens regnskab går fra udbetaling til udbetaling. 

§ 10.

(Udmeldelse) 

Udmeldelse af spareforeningen kan kun ske skriftligt og med virkning fra 30. april eller 31. oktober med mindre udmeldelse sker i henhold til § 3 eller § 4. 

§ 11.

(opløsning) 

Beslutning om opløsning af foreningen træffes på generalforsamlingen. De opsparede beløb udbetales til medlemmerne og resten af foreningens aktiviteter deles mellem medlemmerne på opløsningstidspunktet i forholdet til medlemskabets varighed.

 

 Bestyrelsen´s sammensætning efter generalforsamling d. 5/11-2013:

 Bestyrelse:

Navn:           Mogens Nyrup Formand

Navn:           Erik Knudsen Næstformand

Navn:           Ove Juhl Revisor

Navn:           Birgit Nyrup

Navn:           Johnny Johansen Kasserer

Navn:           Hanne Johansen suppleant

Navn:           Stina Bering Suppleant

 

                      Heidi Bekker

 Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 5/11-2013

 

 

 

 

Referat fra generalforsamlingen d. 29/10-2012

Punkt 1     

Valg af dirigent - Ove blev Valgt

Punkt 2:    

Mogens har som vedtaget på tidligere bestyrelsesmøde overtaget posten som formand efter Egon valgte at  forlade foreningen

Punkt 3.    

Johnny fremlagde regnskabet, festkassen  er p.t. på kr. 3256,90.  Regnskabet blev godkendt.

Punkt 4. Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Formand blev fortsat Mogens Nyrup
Kasserer blev fortsat Johnny Johansen
Bestyrelsesmedlem blev fortsat Birgit Nyrup
Bestyrelsesmedlem blev fortsat Erik Knudsen
Bestyrelsesmedlem blev fortsat Martin Egelund
Suppleat Hanne Johansen
Ny suppleant Ove Juhl
Som revisor blev valgt Ove Juhl
Punkt 5 Indkomne forslag ingen
Punkt 6 Der blev talt en del om evt. mere brugerbetaling til vores årlige minigolftur. Der blev også talt om evt. at lave et festudvalg. Dette kan jo først blive besluttet hvis der indkommer forslag til næste års generalforsamling.
Mødet er slut og Ove takkede for god ro og orden og der blev
 derefter indtaget en ostemad som Hanne sponsorede og en snaps på foreningens regning og derefter blev der blandt de få fremmødte givet lidt ud.

Obs.

Ny bestyrelse i september

Da formand Egon har valgt ikke at indbetale til boksen og således ikke er medlem mere er han derfor heller ikke formand mere.

Bestyrelsen har været samlet og besluttet at ny formand bliver Mogens, Erik Tømrer bliver næstformand, Birgit fortsætter som bestyrelses medlem, Martin træder ind i bestyrelsen og bliver samtidig revisor, Johnny fortsætter som kasserer og Hanne fortsætter som suppleant.

Ny suppleant bliver valgt til næste generalforsamling som bliver holdt d. 29/10-2012 på Pubben kl. 19.00.

se opslag når i kommer penge i boksen.

mvh

Den nye bestyrelse

 VEDTÆGTER

FOR

”SPAREFORENINGEN City Pub   

§ 1.

(Navn)

 Foreningens navn er Spareforeningen City Pub og er stiftet den 25/9-2000 med hjemsted på City Pub, Algade 28, 5750 Ringe

 § 2.

(Formål)

 Foreningens formål er at give medlemmerne mulighed for at opspare ved pligtmæssige og frivillige indbetalinger. 

§ 3.

(Medlemmer)

 Som medlem kan optages enhver der kan tilslutte sig foreningens formål. Der kan dog ikke tegnes flere medlemmer end der er sparerum til i boksen. Nye medlemmer kan optages i Spareforeningen City Pub mod betaling af et indtrædelsesgebyr på kr. 50,00 hvis der bliver en ledig boks. Der kræves min. 6 uger medlemsskab for at deltage i foreningens arrangementer. Tilmelding sker efter først til mølle princip således at man kan blive skrevet op til en boks. Et medlem der ønsker det kan dog overdrage sin boks til en anden. Medlemskabet kan dog kun overdrages til en anden efter bestyrelsens accept. 

§ 4.

(Indbetalinger)

 De pligtmæssige indbetalinger og tidspunkter for disse samt strafgebyr fastsættes hvert år på generalforsamlingen. Hvis der ikke er foretaget indbetalinger i 3 på hinanden følgende uger, vil medlemskabet blive inddraget. Det indbetalte beløb vil først blive udbetalt på førstkommende ordinære udbetalingsdag. Dog vil beløb under kr. 400,00 ikke blive udbetalt, men tilfalde spareforeningen. I tilfælde af sygdom, ferie, arbejdsmæssige forhold eller lign., skal der gives besked til et bestyrelsesmedlem eller City Pub. I øvrigt kan der generelt gives fritagelse for betaling, hvis dette er accepteret af bestyrelsen. Enhver indbetaling foretages på eget ansvar, ligesom det er medlemmets eget ansvar, at beløbet lægges i egen boks. Ved indbetaling af ”skæve” beløb, som ikke er deleligt med kr. 5,00, tilfalder differencen fælleskassen. Indmeldelsesgebyr og bøder tilfalder ligeledes fælleskassen. 

§ 5.

(Tømning af boksen)

Tømning af boksene foretages af mindst et bestyrelsesmedlem og et medlem af foreningen. Tømning sker hver torsdag kl. 16.00

 Ved tømning underskrives et tømningsbilag af de to personer, der tømmer boksene. Kassereren er ansvarlig for, at pengene indgår på foreningens konto. Udbetaling af de opsparede beløb sker den anden lørdag i juni og den anden lørdag i december hvert år. Udbetaling på foreningens konto kan kun ske med formandens og kassererens underskrift. 

§6.

(Bestyrelsen)

Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på generalforsamlingen hvert år. Straks efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig en formand og en kasserer.  Endvidere vælges der 2 suppleanter for bestyrelsen. Der ydes ingen løn, honorar eller vederlag  til bestyrelsesmedlemmer. Udgifter til bestyrelsesmøder, kopier, porto m.v. afholdes af  fælleskassen. 

§ 7.

(Foreningens tegning) 

Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse. 

§ 8.

(Generalforsamling)

 Generalforsamlingen afholdes en gang årligt, senest den sidste mandag i oktober.

Stemmeret har ethvert medlem, som har foretaget indbetalinger i det forløbne år.

Alle beslutninger foretages ved simpelt flertal.

Indkaldelse til generalforsamling sker ved opslag på City Pub senest 14 dage før.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen eller mindst 25% af medlemmerne.

 Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med samme varsel og retningslinier som ordinær generalforsamling.

 Dagsorden for generalforsamling er:

 

1)                      Valg af dirigent.

2)                      Formandens beretning.

3)                      Fremlæggelse af regnskab.

4)                      Valg af:     A) 5 bestyrelsesmedlemmer.

                                            B)  2 suppleanter til bestyrelsen.

5)                      Fastsættelse af indbetalingsbeløb, indbetalingsdag og bøder.

6)                      Indkomne forslag.

7)                      Eventuelt.

 

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. 

§ 9.

(Regnskab) 

Foreningens regnskab går fra udbetaling til udbetaling. 

§ 10.

(Udmeldelse) 

Udmeldelse af spareforeningen kan kun ske skriftligt og med virkning fra 30. april eller 31. oktober med mindre udmeldelse sker i henhold til § 3 eller § 4. 

§ 11.

(opløsning) 

Beslutning om opløsning af foreningen træffes på generalforsamlingen. De opsparede beløb udbetales til medlemmerne og resten af foreningens aktiviteter deles mellem medlemmerne på opløsningstidspunktet i forholdet til medlemskabets varighed.

 

 Bestyrelsen´s sammensætning efter generalforsamling d. 24/10-2011:

 Bestyrelse:

Navn:                                  Egon Jensen Formand

Navn:                                  Mogens Kristensen Næstformand og revisor

Navn:                                  Erik Knudsen

Navn:                                  Birgit Nyrup

Navn:                                  Johnny Johansen Kasserer

Navn:                                  Hanne Johansen suppleant

Navn:                                  Martin Egelund Suppleant

 

                      Heidi Bekker

 Således vedtaget på ordinær generalforsamling d. 24/10-2011

 

 

 
Senest opdateret: 06. maj 2019.